Domy s peč. sl.

Byty v domech s pečovatelskou službou

 • Byty vdomech s pečovatelskou službou jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle obecných předpisů o nájmu bytu.
 • Byty v DPS mají charakter bytů v domech zvláštního určení
 • Smlouvu o nájmu bytu v DPS uzavírá pronajímatel – Město Velké Meziříčí (výkonem správy je pověřená Městská správa bytů)
 • Žádosti o pronájem bytu přijímají a vyřizují Sociální služby města Velké Meziříčí
 • O přidělení bytu rozhoduje na návrh Sociálních služeb Rada města Velké Meziříčí
 • Dům s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001

  Nepřetržitý provoz

  Dům s pečovatelskou službou na ulici Komenského 6

  Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00
  Sobota – Neděle 9:00 – 13:30
  Tel: 736 240 211

  Dům s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/20

  Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00
  Sobota – Neděle 9:00 – 13:30
  Tel: 737 189 688

  Klub důchodců

  Různým společenským organizacím umožňujeme pronájem Klubu důchodců – místnosti v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 6. Zároveň zajišťujeme kulturní a společenskou činnost pro seniory (pořádání zájezdů, kulturních akcí, zajištění klubové činnosti.