Domy s pečovatelskou službou

Byty v domech s pečovatelskou službou

 • Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle obecných předpisů o nájmu bytu.
 • Byty v DPS mají charakter bytů v domech zvláštního určení
 • Smlouvu o nájmu bytu v DPS uzavírá pronajímatel – Město Velké Meziříčí (výkonem správy je pověřená Městská správa bytů)
 • Žádosti o pronájem bytu přijímají a vyřizují Sociální služby města Velké Meziříčí
 • O přidělení bytu rozhoduje na návrh Sociálních služeb Rada města Velké Meziříčí
 • Dům s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001

  Nepřetržitý provoz

  Tel.: 566 520 154

  Dům s pečovatelskou službou na ulici Komenského 6

  Tel.: 566 520 154

   

  Dům s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/20

  Tel.: 566 520 154

   

  Bytový dům pro seniory na ulici U Světlé 2310/9

  Tek.: 566 520 154

  Klub důchodců

  Různým společenským organizacím umožňujeme pronájem Klubu důchodců – místnosti v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 6. Zároveň zajišťujeme kulturní a společenskou činnost pro seniory (pořádání zájezdů, kulturních akcí, zajištění klubové činnosti).