Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) zavedly Sociální služby města Velké Meziříčí vnitřní oznamovací systém jako soubor postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení na protiprávní jednání může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Sociální služby města Velké Meziříčí dozvěděla o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Sociálních služeb města Velké Meziříčí porušujícím právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Směrnice pro tento účel uvádí tyto oblasti:

– zadávání veřejných zakázek
– finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
– bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
– bezpečnost dopravy
– radiační ochrana a jaderná bezpečnost
– bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
– veřejné zdraví
– porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
– porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjmenovány v přílohách Směrnice. Kompletní seznam českých právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn a průběžně aktualizován na webu Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz 

V souladu se Směrnicí jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály:

Příslušná osoba ke komunikaci: Mgr. Jana Nachtygalová

Oznámení je možné učinit těmito způsoby:

1. Písemně listinným podáním na adresu:

Sociální služby města Velké Meziříčí

Zdenky Vorlové 2001

594 01 Velké Meziříčí

Obálka musí být zalepena a viditelně označena: „VOS – NEOTVÍRAT, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“

2. Elektronickým podáním na zabezpečenou e-mailovou adresu: vos@ssmvm.cz 

3. Elektronickým podáním prostřednictvím on-line formuláře, který je zde

4. Telefonicky na číslo: +420 566 782 500

5. Osobně: v přiměřené lhůtě po předchozí domluvě s příslušnou osobou

Oznámení musí být určité a srozumitelné, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možno jej řádně prošetřit a přijmout odpovídající opatření.

Sociální služby města Velké Meziříčí deklarují oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených, dále deklaruje a zaručuje naprostou ochranu před jakýmikoliv odvetnými opatřeními ze strany Sociálních služeb města Velké Meziříčí.

Do všech oznamovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům, tzv. příslušným osobám, kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele.

Směrnice a náš právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení.

Upozornění:

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů a jiným způsobem, než je shora uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez správného uvedení adresy a označení obálky, nemůžou Sociální služby města Velké Meziříčí zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Oznámení lze učinit i anonymně, tedy bez uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů – anonymního oznamovatele však nelze vyrozumět o přijetí oznámení a přijatých opatřeních.

Na ochranu podle Směrnice nemá nárok oznamovatel, který učiní oznámení vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému provozovaného ministerstvem spravedlnosti ČR na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

Příloha: pdfSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie